Algemene verkoopvoorwaarden

Versie van toepassing vanaf1 mei 2023

Artikel 1. Definities

Termen die beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden, hierna "Algemene Voorwaarden", bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van bestelling of aankoop van Producten of Diensten die (i) op de Site of (ii) via enig ander middel van verkoop op afstand worden aangeboden of, (iii) door Bedimo te koop worden aangeboden en aangeboden in haar showroom gelegen te 7140 Morlanwelz, rue Sainte-Henriette No. 1, of op enige andere plaats.
Bestellingen kunnen slechts worden geplaatst nadat de Klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden die bij de offerte/bestelbon zijn gevoegd en deze zonder voorbehoud heeft aanvaard. Door een voorschot en/of de volledige factuur te betalen of door een bestelbon in te dienen/te ondertekenen en/of door een bestelling persoonlijk of via e-mail te valideren, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op de Site worden geraadpleegd en kunnen worden gedownload op een duurzame drager, d.w.z. in PDF- of HTML-versie.
Derhalve zijn deze Algemene Voorwaarden automatisch van toepassing op alle tussen de Klant en Bedimo gesloten Overeenkomsten. Deze Voorwaarden sluiten, bij gebrek aan uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Bedimo, alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de Klant uit. Zonder schriftelijke bevestiging door een wettelijke vertegenwoordiger van Bedimo kan niet van deze voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3. Informatie en aanbiedingen 

a. Informatie
De Producten en Diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd op de Site en in de door Bedimo aangeboden catalogi. De presentatie van de Producten op de Site of in de catalogi is niet bindend voor Bedimo en vormt geen aanbod in de juridische zin (burgerlijk recht) van het woord. De Producten en Diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De foto's zijn louter ter illustratie opgenomen en binden de partijen niet. De informatie in de catalogi, op de Site of in de prijslijsten is niet bindend en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij wijze van voorbeeld worden voorbeelden gegeven. Het materiaal wordt geleverd met de gebruikelijke maattoleranties.

b. Bijzondere bepalingen met betrekking tot offertes en opdrachten
De door Bedimo gemaakte offertes/bestelformulieren/aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. Het in de offertes vermelde aantal eenheden, gewichten, materialen, kleuren, oppervlakken enz. voor de uitvoering van een overeenkomst moet door de klant worden geverifieerd. Offertes en aanbiedingen zijn strikt beperkt tot de opgegeven artikelen. Indien de leveringen de in de offerte vermelde hoeveelheden overschrijden, wordt deze meerprijs extra in rekening gebracht.
Tenzij anders vermeld, zijn de offertes en aanbiedingen van Bedimo steeds exclusief eventuele kosten die bij derden worden gemaakt voor de levering van de Producten op de door de Klant gekozen locatie (bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van parkeerverboden, kosten voor het huren van meubelliften, etc.). In het geval dat Bedimo dergelijke kosten maakt voor de Klant, zullen deze kosten worden doorberekend aan de Klant, die de nodige bewijsstukken kan opvragen.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijsopgaven en schattingen van Bedimo voor Producten en Diensten met betrekking tot locaties en Werken schattingen zoals uiteengezet in artikel 4 hieronder.
Bedimo behoudt zich het recht voor om de verkoop aan een Klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name wanneer de door de Klant verstrekte gegevens kennelijk onjuist of onvolledig zijn, wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of aanbetaling, of op enige andere gegronde reden.
De Klant dient een e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres op te geven. Elke uitwisseling met Bedimo kan plaatsvinden via dit e-mailadres, tenzij anders bepaald.

Artikel 4. Prijzen

a. Prijzen van de Producten
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de verschillende Producten en Diensten aangegeven in EURO (€) en zonder BTW.
De prijzen en belastingen van de Producten worden gespecificeerd in shop of worden per e-mail aangegeven naar aanleiding van een specifiek verzoek van een Klant of in een offerte / bestelformulier. Bedimo behoudt zich het recht voor de prijzen in de winkel, in de catalogus of op de Site op elk moment eenzijdig te wijzigen. De offertes en prijsaanbiedingen van Bedimo zijn gebaseerd op de prijzen van grondstoffen, vergoedingen, commissies, lonen, bestelde hoeveelheden enz... die gelden op de dag van de aanbieding. Bedimo behoudt zich derhalve het recht voor haar prijzen aan te passen aan wijzigingen in deze parameters.
Tenzij anders vermeld, zijn eventuele leveringskosten niet in de geoffreerde prijs inbegrepen, maar worden deze tijdens het bestelproces afzonderlijk berekend, afhankelijk van de overeengekomen wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten, en moeten door de Klant worden betaald. Alle douane- en accijnzen die van de Klant kunnen worden geëist voor levering buiten de bediende landen zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

b. Prijzen van producten en diensten in het kader van een site of werk

Tenzij anders vermeld, met betrekking tot de in eenheden aangeduide Producten in de aanbiedingen en offertes voor een werf: (i) zijn de in de aanbiedingen en offertes vermelde hoeveelheden te beschouwen als indicatief op basis van de bestelling van de Klant. De definitieve hoeveelheden worden bevestigd bij de definitieve oplevering op basis van de eindafrekening; (ii) de eenheidsprijs wordt in het algemeen vastgesteld voor de duur van de Werken (behalve in geval van onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 10).

 • De volgende posten zijn doorgaans niet inbegrepen in de vaste vergoedingen van offertes en aanbiedingen:
 • honoraria voor externe adviseurs (HVAC, stabiliteit, akoestiek, verlichting, enz.), waarvan de tussenkomst noodzakelijk kan zijn gezien de specificiteit van de vergunningen en/of het door de Opdrachtgever gekozen werkprogramma;
 • via Bedimo geleverde diensten buiten werkdagen, wegens door de Opdrachtgever gestelde eisen;
 • extra uitgevoerde diensten als gevolg van extra eisen en/of vertragingen die te wijten zijn aan de Klant of;
 • honoraria van door de opdrachtgever geselecteerde onderaannemers indien de opdrachtgever Bedimo verzoekt voor de uitvoering van de werken gebruik te maken van bepaalde specifieke dienstverleners.

Indien op verzoek van de opdrachtgever diensten van externe dienstverleners aan het project/de bouwplaats moeten worden toegevoegd, behoudt Bedimo zich het recht voor 15% van de vergoeding van deze externe dienstverleners als extra vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 5. Facturen

a. Termijnen
De facturen van Bedimo zijn betaalbaar binnen de op de factuur vermelde termijn of, bij gebrek daaraan, binnen de 30 dagen. Facturen voor voorschotten moeten worden betaald bij het plaatsen van de bestelling (binnen 5 dagen na uitgifte).
Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle andere vorderingen van Bedimo op de klant opeisbaar. Facturen die niet op hun vervaldag zijn betaald, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 1% per maand op de verschuldigde bedragen, met dien verstande dat elke begonnen maand als volledig vervallen wordt beschouwd, tot volledige betaling. Bovendien zal de Klant die een vervallen factuur niet heeft betaald, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van 150,00 euro, die verschuldigd zal zijn als schadevergoeding. Bedimo behoudt zich tevens het recht voor om de Overeenkomst en elke lopende bestelling op te schorten of te beëindigen.

b. Facturering van de Diensten en Werken
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling van de Prijs voor de Diensten en Werken als volgt:

 • Een voorschot van 30% van de geschatte prijs wordt aan de Klant in rekening gebracht bij aanvaarding van de offerte,
 • Daarna worden de werken, tenzij anders overeengekomen, maandelijks gefactureerd naar gelang van de voortgang ervan en de levering van materialen tot de definitieve oplevering.

De voor betalingen overeengekomen termijnen (aanbetaling, voortgangsrapport, saldo, ...) - opgenomen in de Algemene Voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden - zijn onderworpen aan de acceptatie van de kredietverzekeraar van Bedimo voor wat betreft de financiële dekking van alle tussen Bedimo en de Klant overeengekomen diensten. Bij gebrek aan aanvaarding van de kredietverzekeraar kan Bedimo andere betalingsvoorwaarden en termijnen aanbieden.

c. Facturatie van de Producten bij afwezigheid van een bouwplaats
Tenzij anders overeengekomen, wordt het saldo van de prijs gefactureerd bij afhaling of levering van het Product.

d. Klacht
Om geldig te zijn moet elke klacht met betrekking tot de factuur uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk per aangetekend schrijven (met een kopie per e-mail) aan Bedimo worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking zal worden genomen. Dit principe geldt niet voor de Consument Klant in geval van dwingende wettelijke bepaling die een langere termijn ten behoeve van de Consument voorziet.

Artikel 6. Levering van de verkochte produkten

a. Afhaling in de showroom voor gekochte producten
Tenzij anders overeengekomen worden de producten geleverd in de showroom van Bedimo. De Klant is vervolgens verplicht, tenzij anders overeengekomen, om de goederen binnen acht (8) werkdagen vanaf de datum van kennisgeving van hun beschikbaarheid in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Bedimo het recht heeft om de overeenkomst automatisch als ontbonden te beschouwen ten nadele van de Klant. In dit geval zal de Klant als schadevergoeding een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs moeten betalen.
Niettemin kan Bedimo voor bestellingen van op maat gemaakte producten en bij gebrek aan afhaling binnen de voornoemde termijn, naast de prijs van het product, opslagkosten vorderen, onverminderd het recht van Bedimo om elke wettelijke en/of contractuele schadevergoeding en/of rente voor de geleden schade te vorderen. Bovendien wordt Bedimo na het verstrijken van een periode van zes (6) maanden en door het versturen van een aangetekende brief waarin de Klant wordt verzocht het Product af te halen, binnen vijftien (15) werkdagen, zonder gevolg, onherroepelijk beschouwd als de enige eigenaar van de Producten.

b. Levering en transport
De partijen kunnen een transport naar het door de klant opgegeven adres overeenkomen. De levering geschiedt volgens de door Bedimo voorgestelde wijze, die zich naar beste vermogen inspant om de aangegeven termijnen te halen. Deze termijnen zijn voornamelijk afhankelijk van de leveranciers van Bedimo of de geselecteerde vervoerders. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden informatie en leveringstermijnen steeds vrijblijvend meegedeeld (en vormen aldus een middelen- en geen resultaatsverbintenis).
Deze termijnen worden als indicatie gegeven en zijn niet bindend voor Bedimo. In geval van te late levering kan geen schadevergoeding aan Bedimo of de vervoerder worden geëist.
Indien schriftelijk een bindende levertijd is overeengekomen, heeft Bedimo in geval van uitzonderlijke omstandigheden, onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht om ofwel de leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen heeft de klant geen recht op schadevergoeding van Bedimo. Onder "buitengewone omstandigheden", "onvoorziene omstandigheden" of "overmacht" wordt verstaan elke situatie of omstandigheid waarbij Bedimo haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft of waarvoor zij niet verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een import- of exportverbod, enz.). Indien Bedimo haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop zij geen invloed heeft of waarvoor zij niet verantwoordelijk is (bijv. import- of exportverboden, vertragingen in havens, maatregelen van overheidsinstanties die leveringen onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk duurder maken dan bij het sluiten van het contract, wanprestatie van leveranciers, pandemieën, spoorweg- of luchtverkeersstops, stakingen, douaneproblemen, oorlogen, grenssluitingen, tekorten enz.)
Indien de klant na het plaatsen van een bestelling een wijziging van de overeengekomen leveringsdatum verlangt, behoudt Bedimo zich het recht voor om eventuele extra kosten aan de klant door te berekenen.
Extra kosten als gevolg van onvolledige of foutieve informatie door de klant worden aan de klant doorberekend.

c. Risico-overgang
Het risico gaat over op de Klant bij de levering van de Producten aan de Klant.

d. Leveringsfout en kennelijke gebreken
Bij ontvangst van de Producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde Product of de overeenstemming van de bestelling met de gegevens op de bestelbon.
Indien een of meer van de bestelde Producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en Bedimo onmiddellijk op de hoogte brengen binnen een termijn van maximaal 48 uur na de levering van de Producten.
De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant, een nauw met hem verwante persoon, een werknemer of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder voorbehoud te maken.
Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Bedimo ten opzichte van de Klant van elke aansprakelijkheid of garantie voor kennelijke gebreken.

e. Retourzendingen en omruilingen
Retourzendingen en omruilingen worden niet aanvaard, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

f. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde Producten blijven het exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Bedimo tot volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en accessoir. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Bedimo niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant in de nabije toekomst zijn verplichtingen niet zal nakomen, behoudt Bedimo zich het recht voor de Producten op kosten van de Klant terug te (laten) halen, ongeacht wie deze onder zich heeft.
Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Bedimo rust, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
De Klant draagt er zorg voor dat de Producten goed identificeerbaar blijven totdat de verschuldigde prijs volledig en zonder voorbehoud is voldaan. Hij aanvaardt alle risico's in verband met het gehele of gedeeltelijke verlies of de verslechtering van de Producten.


g. Annulering van een bestelling
In geval van annulering van de overeenkomst door de klant om welke reden dan ook, kan de uitvoering van de overeenkomst door Bedimo of de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 30% van het bedrag ervan worden geëist.

Artikel 7. Uitvoering van de diensten

a. Onderaanneming
De Diensten (inclusief de Werken) uitgevoerd door BEdimo kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed, hetgeen de Klant zonder voorbehoud aanvaardt.

b. Toegang tot en toestand van het terrein
De toegangsweg tot het terrein en tot het terrein van de Klant moet toegankelijk zijn voor alle soorten voertuigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat Bedimo de goederen op het terrein kan leveren, zonder dat deze toegang wordt belemmerd. Indien het pand zich op de eerste verdieping bevindt, garandeert de Klant de terbeschikkingstelling van een gratis lift voor het vervoer van de Producten en goederen voor de levering van de Diensten en Werken. Indien nodig informeert de Klant Bedimo over de noodzaak om een lift te huren, waarvan de kosten door de Klant worden gedragen. Het terrein en de gebouwen zijn toegankelijk van 8:00 tot 19:00 uur. Het energieverbruik (water, elektriciteit, enz.) en de kosten voor het gebruik van de rijweg zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. De Klant is verplicht alle informatie en/of inrichtingsplannen te verstrekken met betrekking tot water, gas, elektriciteit, computernetwerken, internet, telefoon en waterafvoer. Indien hij deze elementen niet verstrekt, is alleen hij aansprakelijk voor eventuele schade.
De Klant zorgt ervoor dat hij alle nodige vergunningen voor de uitvoering van de Werken verkrijgt. Alle boetes, belastingen, retributies, boetes in verband met de uitvoering van de Diensten bij gebrek aan de vereiste vergunning, zijn ten laste van de Klant. De Klant wordt eveneens gewezen op de mogelijkheid om op zijn kosten een architect in te schakelen om de werf te controleren.

c. Aanvaarding van de Werken
Wanneer de geleverde Diensten betrekking hebben op de Werken, eindigt de opdracht van Bedimo met de aanvaarding van de Werken, die automatisch plaatsvindt wanneer de Werken in hun geheel voltooid zijn. Daartoe zal Bedimo een document laten ondertekenen dat het einde van de Werken bevestigt of, bij gebrek daaraan, een e-mail sturen om het einde van de Werken te melden (voorlopige oplevering). Indien de Klant geen voorbehoud maakt (in het document of binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail), wordt de Klant geacht de Werken in hun kennelijke staat te hebben aanvaard (definitieve oplevering). Indien voorbehouden worden vermeld en deze gegrond zijn, zal Bedimo zich naar beste vermogen inspannen om deze te verhelpen, naar haar keuze in natura of op gelijkwaardige wijze.
Het uitblijven van een formele aanvaarding van het Werk zoals hierboven aangegeven, staat een stilzwijgende definitieve aanvaarding niet in de weg, indien de Opdrachtgever niet binnen korte tijd na voltooiing van het Werk reageert.

Artikel 8. Verklaringen en garanties

a. Conformiteitsgarantie voor consumenten voor Producten die consumptiegoederen zijn
Bedimo garandeert, in overeenstemming met de geldende wetgeving, dat de Producten (consumptiegoederen) vrij zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten op voorwaarde dat zij worden onderworpen aan een normaal, correct en bedoeld gebruik. Alvorens de Producten te gebruiken, dient de Consument Klant de gebruiksaanwijzing van het betreffende Product zorgvuldig te lezen.
Indien de Klant een Consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product (indien het een consumptiegoed is waarvoor de wettelijke garantie geldt) om de wettelijke conformiteitsgarantie toe te passen indien het gekochte Product nieuw is (en als zodanig verkocht wordt). Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan aan Bedimo worden gemeld.
Om in aanmerking te komen moet elk defect product onder garantie aan Bedimo worden geretourneerd, na aanvaarding door Bedimo in de vorm van een retourdocument dat door Bedimo per e-mail wordt verstrekt.
De Consument-klant dient het defecte Product op eigen kosten met het door Bedimo verstrekte referentienummer terug te sturen naar het volgende adres: rue Sainte-Henriette (MLZ) 1, 7140 Morlanwelz, België.
Het herstelde product of een nieuw product zal dan ter beschikking worden gesteld van de Klant die het kan komen afhalen in de showroom van Bedimo gelegen aan de Rue Sainte-Henriette (MLZ) 1, 7140 Morlanwelz, België.
Tenzij de wet anders voorschrijft, is de terugzending van producten steeds voor rekening en risico van de Klant.

b. Herroepingsrecht voor de Consument Klant in geval van verkoop op afstand
Als de klant een Consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van het Product voor elke verkoop op afstand (met uitzondering van verkoop in de winkel). Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Klant Bedimo door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld via een brief per aangetekende post of e-mail) op de hoogte stellen van het besluit van de Klant om deze overeenkomst te ontbinden. De Consument Klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Modelformulier voor herroeping:
Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en het binnen de bovenvermelde termijn terug te sturen
- Ter attentie van : Bedimo NV, rue Sainte-Henriette (MLZ) 1 te 7140 Morlanwelz
- Ik/wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en) : (*)
- Adres van de consument(en): (*)
- Bestelnummer: (*)
- Handtekening van de consument(en): (*) (alleen indien op papier meegedeeld)
- Datum: (*)
(*) Doorhalen of aanvullen.

Dit recht geldt niet in de volgende gevallen:

 • Indien de Klant geen Consument is ;
 • Naar reeds verleende diensten ;
 • Producten of voorwerpen die op maat of volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt of wanneer de producten zijn gepersonaliseerd;
 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan de individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen;
 • voor andere gevallen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten door boek VI van het Wetboek van economisch recht.

c. Garantie voor verkoop tussen professionals
De regels in de punten a. en b. hierboven zijn niet van toepassing tussen professionals.
Bedimo biedt een garantie voor verborgen gebreken, 1 jaar vanaf de datum van levering van de Producten, uitvoering van de Diensten of aanvaarding van het Werk. Indien het verborgen gebrek aan Bedimo kan worden toegerekend en indien het gerechtvaardigd blijkt, is de aansprakelijkheid/garantie van Bedimo beperkt tot herstel in natura of door middel van een equivalent, naar keuze van Bedimo, zonder dat Bedimo gehouden is tot enige aanvullende schadevergoeding. De Klant die zich wenst te beroepen op een verborgen gebrek is verplicht dit te doen binnen 15 kalenderdagen vanaf de ontdekking van het gebrek, op straffe van verval. Geen garantie wordt verleend voor schade aan de Producten of Diensten als gevolg van abnormaal gebruik van het product of installatie, behandeling (zoals bijvoorbeeld verhuizing), bewerking of behandeling, door de Klant of een derde, die abnormaal is of niet voldoet aan de professionele normen en instructies van Bedimo. De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze normen en instructies.
Tenzij anders bepaald, is elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken, gebrek aan overeenstemming of installatie van de Producten of Diensten onontvankelijk indien deze niet binnen 48 uur na levering van de Producten of aanvaarding van de Werken aan Bedimo is meegedeeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is Bedimo niet aansprakelijk voor schade die aan derden wordt toegebracht. De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de bewaring van de Producten ten aanzien van derden.

d. Uitsluiting van garantie
De garantie van Bedimo is altijd uitgesloten in de volgende gevallen:

 • normale slijtage van de Producten;
  ongeval, ramp of overmacht;
 • verkeerd gebruik van de Producten, fout of nalatigheid (d.w.z. niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, de onderhoudsregels of meer dan de regels van normaal gebruik van dit soort goederen) door of vanwege de Klant;
 • oorzaken extern aan de Producten, zoals stroomuitval, spanningsschommelingen, onvoldoende elektrisch systeem voor het benodigde vermogen, enz.
 • onjuiste opslag of behandeling van de Producten ;
 • het gebruik van de Producten in combinatie met apparatuur of programma's die niet door Bedimo zijn geleverd; en
 • enige installatie, onderhoud, reparatie, onderhoud, verplaatsing, wijziging of andere interventie van of op de Producten door een andere persoon of entiteit dan Bedimo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedimo, of enig gebruik van reserveonderdelen die niet door Bedimo zijn geleverd.

Artikel 9. Resolutie van de Conventie

Bedimo is gerechtigd om in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure of staking van betalingen van Opdrachtgever, alsmede in geval van, vijftien dagen na aanmaning aan de Klant om aan zijn verplichtingen te voldoen, de Klant één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct nakomt, of onmiddellijk in geval van ernstig wangedrag van de Klant, waardoor voortzetting van de samenwerking onmogelijk wordt.
Deze opschorting of beëindiging laat onverlet de door de opdrachtgever aan Bedimo verschuldigde betalingen en de betaling van enige vergoeding voor andere door Bedimo geleden schade (forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het totale factuurbedrag).
De Klant heeft het recht de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen indien Bedimo een fout maakt in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. De Klant zal Bedimo echter in kennis stellen van de inbreuk en Bedimo heeft een periode van vijftien werkdagen vanaf de datum van kennisgeving om de inbreuk op te heffen, tenzij Bedimo om redenen buiten haar macht niet in staat is om de inbreuk binnen de bovengenoemde periode op te heffen.
Aan het einde van de overeenkomst blijven artikel 12 (vertrouwelijkheid), artikel 13 (intellectuele eigendom), artikel 14 (gegevensbescherming), artikel 17 (geschillenbeslechting en toepasselijk recht) en artikel 18 (algemeen) nog tien jaar van kracht.

Artikel 10: Onvoorzienbaarheid en overmacht

Indien Bedimo geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de opdracht, de werken of de overeenkomst uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid buiten haar macht, wordt dit onvoorziene omstandigheden of overmacht genoemd. Het optreden van enige gebeurtenis, zoals stakingen, lock-outs, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, tekort aan grondstoffen, epidemieën, pandemieën, stijging van grondstoffen met meer dan 10% van de prijs, tekorten, slecht weer en meer in het algemeen iedere gebeurtenis van soortgelijke aard die Bedimo of haar leveranciers treft en de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt of drastisch in gevaar brengt, schort de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen op. Indien vóór de uitvoering van de overeenkomst de goederen of grondstoffen met meer dan 10% stijgen, zal Bedimo de klant hiervan op de hoogte brengen, die naar keuze de opdracht kan beëindigen, zonder schadevergoeding, of de verhoging op zijn kosten kan nemen (tenzij anders overeengekomen tussen de partijen).
In geval van overmacht heeft Bedimo het recht om de uitvoering van de opdracht of de werken geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, zullen de Partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van de Overeenkomst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen door kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven. De reeds door Bedimo uitgevoerde diensten en opdrachten zullen niettemin pro rata aan de Klant worden gefactureerd.

Artikel 11. Ontbreken van ondergeschiktheid

Bedimo verricht haar diensten onafhankelijk en zonder enige ondergeschiktheid aan de Opdrachtgever.
Deze Voorwaarden en de Overeenkomst creëren in geen enkel opzicht een vennootschap of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, een partnerschap of een joint venture tussen de Partijen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich ertoe alle gevoelige informatie die zij elkaar meedelen vertrouwelijk te behandelen, tenzij contractueel anders is bepaald of tenzij de mededeling van deze vertrouwelijke informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Elke partij die informatie meedeelt die zij als gevoelig beschouwt, stelt de andere partij in kennis van dit gevoelige en/of vertrouwelijke karakter, zodat deze partij deze informatie vertrouwelijk kan behandelen.
De partijen zijn niet aansprakelijk voor de bekendmaking van vertrouwelijke informatie indien :

 • deze zijn al in het publieke domein;
 • die welke openbaar worden gemaakt met het oog op de goede uitvoering van de overeenkomst in rechte;
 • de informatie op normale wijze is verkregen van derden die niet gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht jegens de cliënt die de betrokken informatie oorspronkelijk heeft verstrekt en dat deze derden op het moment van bekendmaking van de betrokken informatie niet gebonden waren door een geheimhoudingsplicht jegens de cliënt die de betrokken informatie oorspronkelijk heeft verstrekt;
 • zij op last van de wet, een rechterlijke uitspraak of een besluit van een bevoegde overheidsinstantie aan derden moeten worden bekendgemaakt; of
 • de informatie wordt meegedeeld aan adviseurs, accountants, verzekeraars of advocaten, mits zij gebonden zijn door een soortgelijke geheimhoudingsplicht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

De creaties van Bedimo (ontwerpen, tekeningen, moodboards, documenten, foto's, afbeeldingen, media, logo's, software, tools, documentatie, productontwerp, gebruikershandleidingen of elk ander document van Bedimo ...) zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten en/of bestaan uit beschermde knowhow en blijven haar volledige eigendom of het eigendom van haar leveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Uit de Overeenkomst kan geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten worden afgeleid.
De Klant mag de creaties, namen en logo's van Bedimo of haar leveranciers niet direct of indirect, geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of wijzigen, verhandelen of verspreiden aan derden.

Artikel 14. Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die in het kader van een bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst worden verzameld, worden door Bedimo alleen gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien een gerechtvaardigd belang van Bedimo dit rechtvaardigt. Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@bedimo.com

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De verplichtingen van Bedimo die voortvloeien uit de contractuele relatie zijn middelenverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

a. Uitsluiting van aansprakelijkheid jegens de niet-consument klant
Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Bedimo uitsluitend en alleen aansprakelijk jegens de niet-consument klant voor directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude en letsel aan leven of lichaam van Bedimo of haar medewerkers. Bedimo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere dan de hierboven genoemde redenen.

b. Beperking van aansprakelijkheid van toepassing op alle gevallen
Tenzij anders bepaald door dwingend recht, is Bedimo nooit aansprakelijk voor indirecte, incidentele, punitieve, bijkomende of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst of inkomsten, omzetverlies, financieel of economisch verlies, verhoogde overhead, verstoring van de planning, kosten van bedrijfsonderbreking, verhuis- en/of herinstallatiekosten, herbevoorradingskosten, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs als deze schade redelijkerwijs te voorzien was. Bedimo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere oorzaken.
Bedimo is derhalve in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een defect in de infrastructuur van de Klant, (ii) het niet nakomen door de Klant van een van zijn verplichtingen, (iii) een verkeerd gebruik door de Klant van de Producten, met inbegrip van gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing (iv) een interventie op de Producten door een ander bedrijf dan Bedimo.
De aansprakelijkheid van Bedimo, zowel contractueel als buitencontractueel, is altijd beperkt tot de eventuele verzekeringsdekking, tot de waarde van het contract, met een maximum van EUR 20.000,00.

Artikel 16. Klantenservice

Voor elke klacht of reclamatie kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van Bedimo via info@bedimo.com of per telefoon op +32 (0)64 238 330.

Artikel 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Bedimo en de Klant komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze voorwaarden of de Overeenkomst, of voortvloeiend uit hun interpretatie of toepassing, wordt beheerst door Belgisch recht.
Ingeval het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of voortvloeiend uit hun interpretatie of toepassing, definitief worden beslecht door de bevoegde Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Zowel tijdens de minnelijke procedure als tijdens de gerechtelijke procedure wordt geen van de partijen ontslagen van de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.

Artikel 18. Algemeen

De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere clausules onverlet. In dat geval wordt het betwiste beding vervangen door een geldig beding dat in economisch opzicht het dichtst bij het ongeldige of niet-afdwingbare beding ligt.
De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen voorafgaand aan de datum van aanvaarding van het aanbod met betrekking tot het onderwerp daarvan, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Tenzij anders bepaald, geschiedt elke mededeling of kennisgeving tussen de partijen geldig per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de maatschappelijke zetel of per elektronische post aan het tussen de partijen uitgewisselde adres.