Algemene verkoopvoorwaarden DaB

Artikel 1. Definities

Termen die beginnen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen "Algemene Voorwaarden" bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van een bestelling of aankoop van Producten of Diensten die DaB op afstand aanbiedt, of op haar hoofdkantoor gevestigd te 7140 Morlanwelz, rue Sainte-Henriette n°1, of op enige andere locatie.
Bestellingen kunnen pas worden geplaatst nadat de Klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden bij de offerte/bestelbon en deze zonder voorbehoud heeft aanvaard. Door een voorschot en/of de volledige factuur te betalen of door een bestelbon in te dienen/te ondertekenen en/of een bestelling persoonlijk of via e-mail te valideren, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
Bijgevolg zijn deze Algemene Voorwaarden automatisch van toepassing op alle tussen de Klant en DaB gesloten overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden sluiten, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door DaB, alle algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant uit. Van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden afgeweken zonder schriftelijke bevestiging door een wettelijk vertegenwoordiger van DaB.

Artikel 3. Aanbiedingen

Offertes/bestelformulieren/aanbiedingen van DaB zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Het in offertes opgegeven aantal eenheden, gewichten, materialen, kleuren, oppervlakken enz. voor de uitvoering van een Overeenkomst moet door de Klant worden geverifieerd. Offertes en aanbiedingen zijn strikt beperkt tot de opgegeven artikelen. Indien de leveringen de in de Offerte vermelde hoeveelheden overschrijden, wordt dit extra gefactureerd. Offertes zijn geldig voor de daarin genoemde periode
Tenzij anders vermeld, zijn offertes en aanbiedingen van DaB steeds exclusief eventuele kosten van derden voor de levering van de producten en goederen op de door de klant gekozen locatie (bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van een parkeerverbod, kosten voor het huren van een meubellift, etc.). Indien DaB dergelijke kosten voor rekening van de klant maakt, worden deze kosten doorberekend aan de klant die de nodige bewijzen kan opvragen.
DaB behoudt zich het recht voor de verkoop aan een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant verstrekte informatie duidelijk onjuist of onvolledig is, indien er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of een aanbetaling, of om enige andere geldige reden.

De klant moet een e-mailadres, factuuradres en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met DaB kan via dit e-mailadres plaatsvinden, tenzij anders vermeld.

DaB behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem met de rekening van de klant, totdat het probleem is opgelost.

Artikel 4. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de verschillende Producten en Diensten uitgedrukt in EURO (€) en exclusief BTW.
De prijzen en belastingen voor de Producten en Diensten worden vermeld in de door DaB uitgegeven documenten of worden vermeld in een e-mail naar aanleiding van een specifiek verzoek van een Klant of in een offerte/bestelformulier. De offertes en prijsaanbiedingen van DaB zijn gebaseerd op de prijzen van grondstoffen, lonen, commissies, lonen, bestelhoeveelheden enz. die gelden op de dag waarop de offerte wordt gemaakt. DaB behoudt zich derhalve het recht voor haar prijzen aan te passen aan de ontwikkeling van deze parameters.
Tenzij anders vermeld, zijn eventuele leveringskosten niet in de opgegeven prijs inbegrepen, maar worden deze afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de overeengekomen methode en plaats van levering en het aantal bestelde Diensten of Producten, en moeten deze door de klant worden betaald. Alle douane- en accijnzen die van de Klant kunnen worden gevorderd voor een

Artikel 5. Overdracht van eigendom en risico's

De eigendom van de producten en/of goederen wordt pas overgedragen wanneer de klant de volledige prijs heeft betaald. Indien de klant zijn verplichtingen jegens DaB niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat de klant in de nabije toekomst zijn verplichtingen niet zal nakomen, behoudt DaB zich het recht voor de producten en goederen terug te (laten) nemen op kosten van de klant, ongeacht wie deze onder zich heeft.
De klant zorgt ervoor dat de producten en goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven totdat de verschuldigde prijs volledig en onvoorwaardelijk is betaald. De Klant aanvaardt alle risico's in verband met het gehele of gedeeltelijke verlies of de beschadiging van de Producten.
Het risico gaat echter over op de Klant bij de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten door de Klant.

Artikel 6. Facturen

De facturen van DaB zijn betaalbaar binnen de op de factuur vermelde termijn of anders binnen 30 dagen. Facturen voor voorschotten moeten worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst (binnen 5 dagen na de datum van afgifte).

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle andere vorderingen van DaB op de Klant opeisbaar. Facturen die niet op hun vervaldag zijn betaald, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 1% per maand op de verschuldigde sommen, met dien verstande dat elke begonnen maand als volledig vervallen wordt beschouwd tot volledige betaling. Bovendien is de Klant die een vervallen factuur niet heeft betaald, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van 150,00 euro, die verschuldigd is bij wijze van schadevergoeding en intresten. Bij niet tijdige betaling behoudt DaB zich tevens het recht voor de overeenkomst en alle andere lopende bestellingen op te schorten.

Tenzij anders overeengekomen wordt een voorschot van 30% van de geschatte prijs aan de Klant in rekening gebracht bij de aanvaarding van de offerte, het saldo van de prijs wordt in rekening gebracht bij de levering van de Producten of na de uitvoering van de Diensten. De uitvoering van de overeenkomst door DaB begint pas na betaling van het genoemde voorschot door de klant.
Zoals vermeld zijn de voorwaarden in artikel 6, §3 van de Algemene Voorwaarden "tenzij anders overeengekomen". De overeengekomen betalingstermijnen (voorschot, voortgangsrapport, saldo, enz.) - zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden - zijn afhankelijk van de acceptatie door de kredietverzekeraar van DaB van de financiële dekking van het geheel van de tussen DaB en de Cliënt overeengekomen diensten. Indien de kredietverzekeraar niet akkoord gaat, kan DaB andere betalingsvoorwaarden en termijnen aanbieden die door de klant kunnen worden aanvaard, bij gebreke waarvan de overeenkomst als vervallen wordt beschouwd.
In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden dan ook, kan DaB naar keuze ofwel gedwongen uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel betaling van een schadevergoeding die wordt vastgesteld op 30% van het bedrag van de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Verplichtingen van de partijen

a. Termijnen
Tenzij anders overeengekomen, worden de Producten geleverd/Diensten verricht op het door de klant opgegeven adres. De door DaB genoemde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en binden DaB niet.
Indien schriftelijk een bindende leverings- of uitvoeringstermijn is overeengekomen, heeft DaB in geval van buitengewone omstandigheden, onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. In geen van deze gevallen kan de klant van DaB schadevergoeding eisen. Onder "buitengewone omstandigheden", "onvoorziene omstandigheden" of "overmacht" wordt verstaan elke situatie of omstandigheid waarin DaB haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft of waarvoor zij niet verantwoordelijk is.
Indien de klant na het plaatsen van een bestelling een wijziging van de overeengekomen leveringsdatum verlangt, behoudt DaB zich het recht voor eventuele extra kosten aan de klant door te berekenen. Extra kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant worden eveneens aan de klant in rekening gebracht.


b. Leveringsfout en kennelijke gebreken
Bij ontvangst van de Producten of goederen controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde Product of de overeenstemming van de bestelling met de aanduidingen op de bestelbon.
Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken, beschadigd of ongeschikt voor gebruik zijn, moet de klant of de ontvanger bij de levering de nodige voorbehouden maken bij de vervoerder en DaB onmiddellijk op de hoogte brengen binnen maximaal acht kalenderdagen na de levering van de producten.
Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat DaB van elke verantwoordelijkheid of garantie voor kennelijke gebreken jegens de klant.


c. Uitbesteding
De door DaB uitgevoerde Diensten (inclusief de Werken) kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed, hetgeen de Opdrachtgever zonder voorbehoud aanvaardt.


d. Toegang tot en toestand van de bouwplaats
De toegangsweg tot de bouwplaats en tot het terrein van de opdrachtgever moet toegankelijk zijn voor alle soorten voertuigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat DaB de goederen ter plaatse kan leveren zonder dat deze toegang wordt belemmerd. Indien de lokalen zich op de eerste verdieping bevinden, garandeert de klant dat voor het vervoer van de producten en goederen gratis een lift ter beschikking wordt gesteld. Zo nodig stelt hij DaB in kennis van de noodzaak een lift te huren, waarvan de kosten voor rekening van de klant zijn.
De bouwplaats/het terrein moet verwarmd en verlicht worden en in een zodanige staat verkeren dat DaB of haar onderaannemers er de Diensten kunnen verrichten. Het terrein en de gebouwen moeten toegankelijk zijn van 8.00 tot 19.00 uur. De vochtigheidsgraad zal tussen 40% en 70% liggen, terwijl de temperatuur nooit lager dan 12°C of hoger dan 25°C zal zijn.
Het energieverbruik (water, elektriciteit, enz.) en de kosten voor het gebruik van de weg zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.
De Klant dient alle informatie en/of inrichtingsplannen te verstrekken met betrekking tot water, gas, elektriciteit, computernetwerken, internet, telefoon en waterafvoer. Indien hij deze elementen niet verstrekt, is alleen hij aansprakelijk voor eventuele schade.
De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle nodige vergunningen voor de uitvoering van de Werken verkrijgt. Alle boetes, belastingen, retributies, geldboetes in verband met de uitvoering van de Diensten bij gebreke van de vereiste vergunning, zijn ten laste van de Klant. De klant wordt ook gewezen op de mogelijkheid om op eigen kosten een architect in te schakelen om de site te controleren.


e. Aanvaarding van de Werken
Wanneer de geleverde Diensten betrekking hebben op de Werken, eindigt de taak van DaB met de aanvaarding van de Werken, die automatisch plaatsvindt wanneer de Werken in hun geheel zijn voltooid. DaB laat een document door de cliënt ondertekenen ter bevestiging van de voltooiing van het werk of stuurt, bij gebreke daarvan, een e-mail ter kennisgeving aan de cliënt dat het werk is voltooid. Indien de Klant geen enkel voorbehoud maakt (in het document of binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail), wordt de Klant geacht de Werken in hun kennelijke staat te hebben aanvaard. Indien in het document voorbehouden worden gemaakt en indien deze gegrond zijn, zal DaB alles in het werk stellen om deze te verhelpen, hetzij in natura, hetzij op gelijkwaardige wijze.
Het uitblijven van een formele aanvaarding van het Werk zoals hierboven aangegeven, staat een stilzwijgende aanvaarding niet in de weg indien er geen reactie van de Klant is binnen een korte periode na het einde van het Werk voor DaB.

Artikel 8. Verklaringen en garanties

a. Garantie voor verkoop tussen professionelen
DaB biedt een garantie voor verborgen gebreken gedurende 1 jaar vanaf de datum van levering van de Producten, de uitvoering van de Diensten of de aanvaarding van het Werk. Indien het verborgen gebrek aan DaB is toe te rekenen en indien het gerechtvaardigd blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid/garantie van DaB beperkt tot herstel in natura of gelijkwaardig, naar keuze van DaB, zonder dat DaB gehouden is tot enige aanvullende schadevergoeding. Als de klant een verborgen gebrek wil claimen, moet hij dat doen binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, anders vervalt de garantie. Er wordt geen garantie gegeven voor schade aan de Producten of Diensten als gevolg van abnormaal gebruik van het product of van installatie, behandeling (bijv. verplaatsen), bewerking of behandeling door de Klant of een derde die abnormaal is of niet voldoet aan de professionele normen en instructies van DaB. De klant wordt geacht van deze normen en instructies op de hoogte te zijn.
Tenzij anders vermeld, zijn klachten over zichtbare gebreken, gebrek aan overeenstemming of installatie van de Producten of Diensten niet ontvankelijk indien zij niet binnen 48 uur na levering van de Producten aan DaB worden meegedeeld. DaB is niet aansprakelijk voor schade aan derden. De klant is volledig verantwoordelijk voor de bewaring van de producten ten opzichte van derden.


b. Uitsluitingen van de garantie
De garantie van DaB is altijd uitgesloten in de volgende gevallen:
- normale slijtage;
- ongeval, ramp of geval van overmacht;
- verkeerd gebruik, fout of nalatigheid (d.w.z. niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, de gebruiksaanwijzing, de onderhoudsvoorschriften of de regels voor normaal gebruik) door of namens de Klant;
- externe oorzaken, zoals stroomuitval, spanningsvariatie, onvoldoende elektrisch systeem om het benodigde vermogen op te nemen, enz.
-
- gebruik in combinatie met apparatuur of programma's die niet door DaB zijn geleverd; en
- installatie, onderhoud, reparatie, onderhoud, verplaatsing, wijziging of andere werkzaamheden van welke aard dan ook uitgevoerd door een andere persoon of entiteit dan DaB zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DaB, of het gebruik van reserveonderdelen of goederen die niet door DaB zijn geleverd.

Artikel 9. Resolutie van de Conventie

DaB heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, ten nadele van de Klant, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding aan de Klant, op te schorten of te beëindigen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of definitieve staking van betaling door de Klant, alsmede indien, vijftien dagen na aanmaning aan de Klant om aan zijn verplichtingen te voldoen, de Klant één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct nakomt, of onmiddellijk in geval van ernstig wangedrag van de Klant, waardoor voortzetting van de samenwerking onmogelijk wordt.
Deze opschorting of beëindiging laat de door de klant aan DaB verschuldigde betalingen en de door DaB geleden schade onverlet.
De klant heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien DaB in gebreke blijft bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. De klant dient DaB echter in kennis te stellen van de inbreuk en DaB heeft vanaf de datum van kennisgeving vijftien werkdagen om de inbreuk ongedaan te maken, tenzij DaB om redenen buiten haar macht niet in staat is de inbreuk binnen deze periode ongedaan te maken.
Aan het einde van de overeenkomst blijven artikel 13 (vertrouwelijkheid), artikel 13 (intellectuele eigendom), artikel 15 (gegevensbescherming), artikel 18 (geschillenbeslechting en toepasselijk recht) en artikel 19 (algemeen) nog tien jaar van kracht.

Artikel 10: Onvoorzienbaarheid en overmacht

Indien DaB door een onvoorziene omstandigheid buiten haar schuld geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de opdracht of de overeenkomst uit te voeren, spreekt men van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Het zich voordoen van enige gebeurtenis, zoals stakingen, uitsluitingen, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen daarvan, tekort aan grondstoffen, branden, epidemieën, pandemieën, inflatie, een stijging van de grondstofprijzen met meer dan 10%, schaarste, slecht weer en meer in het algemeen enige gebeurtenis van soortgelijke aard die DaB, haar onderaannemers of leveranciers treft en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt of drastisch in het gedrang brengt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. Indien de prijs van goederen of grondstoffen vóór de uitvoering van de overeenkomst met meer dan 10% stijgt, zal DaB de klant hiervan op de hoogte stellen, die naar eigen keuze de bestelling zonder schadevergoeding kan annuleren of de verhoging kan betalen (tenzij de partijen anders overeenkomen).
In geval van overmacht heeft DaB het recht de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen aanhoudt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de verdere uitvoering van de overeenkomst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen door de andere partij daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen. De reeds door DaB uitgevoerde diensten en opdrachten worden niettemin pro rata aan de klant gefactureerd.

Artikel 11. Opdracht

DaB kan haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan een ander bedrijf.

Artikel 12. Afwezigheid van ondergeschiktheid

DaB verricht haar diensten onafhankelijk en zonder enige ondergeschiktheid aan de klant.
Deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst creëren geenszins een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, een partnerschap of een joint venture tussen de Partijen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich ertoe alle gevoelige informatie die zij aan elkaar meedelen vertrouwelijk te behandelen, tenzij contractueel anders is bepaald of tenzij de mededeling van dergelijke vertrouwelijke informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Elke partij die informatie verstrekt die zij als gevoelig beschouwt, stelt de andere partij in kennis van dit gevoelige en/of vertrouwelijke karakter, zodat deze partij deze informatie vertrouwelijk kan behandelen.
De partijen zijn niet aansprakelijk voor de bekendmaking van vertrouwelijke informatie indien :
- de informatie reeds openbaar is;
- de informatie openbaar wordt gemaakt met het oog op de goede uitvoering van de overeenkomst in rechte;
- de informatie op normale wijze is verkregen van derden die niet gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht jegens de Cliënt die de betrokken informatie oorspronkelijk heeft verstrekt, en deze derden op het moment van bekendmaking van de betrokken informatie evenmin door een dergelijke verplichting waren gebonden;
- het bij wet, gerechtelijk bevel of besluit van een bevoegde overheidsinstantie aan derden moet worden bekendgemaakt; of
- het aan adviseurs, accountants, verzekeraars of advocaten wordt bekendgemaakt, mits zij door een soortgelijke geheimhoudingsplicht zijn gebonden.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

De creaties van DaB (ontwerp, media, logo's, software, gereedschappen, documentatie, productontwerp, tekeningen, gebruiksaanwijzingen of enig ander door DaB geproduceerd document, enz.) zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en/of bestaan uit beschermde knowhow en blijven volledig eigendom van DaB of haar leveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Uit de Overeenkomst mag geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten worden afgeleid.
De Klant mag de creaties, namen en logo's van DaB of haar leveranciers niet direct of indirect, geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of wijzigen, verhandelen of verspreiden onder derden.
Tenzij de Klant vooraf schriftelijk anders heeft aangegeven, geeft de Klant DaB ook toestemming om foto's en video's van de geleverde Producten en de uitgevoerde Diensten te gebruiken en deze te delen op sociale netwerken of op haar website om DaB te promoten of te gebruiken voor andere reclamedoeleinden, gratis en wereldwijd.

Artikel 15. Gegevensbescherming

De in het kader van een bestelling verzamelde persoonsgegevens worden door DaB alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of indien een gerechtvaardigd belang van DaB dit rechtvaardigt. Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@bedimo.com.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De aangeboden Producten en de verrichte Diensten voldoen aan de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De verplichtingen van DaB die uit de contractuele relatie voortvloeien, zijn middelenverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.


a. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is DaB jegens de klant uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid, opzet, kwaad opzet of bedrog van DaB of haar medewerkers of voor schade aan het leven of de ledematen van een ander persoon. DaB is niet aansprakelijk voor schade door andere oorzaken.
De weergave van ontwerpdiensten (2D en 3D plannen, afbeeldingen, moodboards, enz.) is indicatief en garandeert niet de uiteindelijke weergave, die kan afwijken. In het bijzonder kunnen er kleine verschillen zijn in de verrichte metingen. Voor de bestelde hoeveelheden dient de Klant de op de offerte/bestelbon vermelde hoeveelheden te controleren.


b. Beperking van aansprakelijkheid
DaB is nooit aansprakelijk voor indirecte, incidentele, punitieve, bijkomende of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst of inkomsten, omzetverlies, financieel of economisch verlies, hogere overheadkosten, verstoring van de planning, kosten van bedrijfsonderbreking, verhuis- en/of herinstallatiekosten, herbevoorradingskosten, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was. DaB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere oorzaken.
DaB is derhalve niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (i) een gebrek in de infrastructuur van de Klant, (ii) het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen, (iii) verkeerd gebruik door de Klant van de uitgevoerde Producten en Diensten, met inbegrip van gebruik dat niet in overeenstemming is met normaal gebruik.
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van DaB is altijd beperkt tot de waarde van het contract, met een maximum van EUR 20.000,00.

Artikel 17. Klantenservice

Als de klant een klacht of claim heeft, kan hij of zij contact opnemen met de klantenservice van DaB via quality@bedimo.com of telefonisch via 064/238.330.

Artikel 18. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

DaB en de Klant komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, hun interpretatie of toepassing wordt beheerst door Belgisch recht.
Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal elk geschil of geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, of voortvloeiend uit hun interpretatie of toepassing, definitief worden beslecht door de bevoegde Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 19. Algemeen

De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere clausules onverlet. In dat geval wordt het betwiste beding vervangen door een geldig beding dat in economisch opzicht het dichtst bij het ongeldige of niet-afdwingbare beding ligt.
De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen voorafgaand aan de datum van aanvaarding van het aanbod, met betrekking tot het onderwerp daarvan, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Algemene verkoopvoorwaarden editie V1-NOVEMBER-2022.