Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft u een overzicht van de verwerking van uw gegevens door Bedimo.com, dat wordt gepubliceerd en beheerd door Bedimo S.A. Deze website wordt beheerd door Bedimo S.A.

Bedimo S.A. (hierna "wij") is zich bewust van het belang van het respecteren van de privacy en het beschermen van de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van haar website. In dit beleid zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Toepassingsgebied

Bedimo NV is een vennootschap die bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen is ingeschreven onder nummer BE0861140462, met maatschappelijke zetel te 7140 Morlanwelz, Rue Sainte Henriette 1. Bedimo NV omvat haar dochterondernemingen DAB Sprl (Design & Build) (BE0686576490) en Richacier NV (nummer BE0400439853). Bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze website treden wij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Het is voor ons belangrijk een omgeving te creëren en te handhaven waarin onze klanten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie niet zal worden misbruikt. Wij houden ons aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR), alsook aan de relevante nationale wetgeving. Deze verordeningen hebben betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verlenen u rechten met betrekking tot die gegevens.

Het doel van dit beleid is u te vertellen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze zullen worden gebruikt nadat u onze website hebt bezocht, en ervoor te zorgen dat er correct mee wordt omgegaan.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het grootste deel van onze website is toegankelijk zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

  • naam, titel, adres ;
  • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) ;
  • bedrijfsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) ;
  • [...].

U kunt ook om aanvullende/optionele informatie worden gevraagd wanneer u formulieren op onze website invult of wanneer wij contact met u opnemen (per telefoon, e-mail, op beurzen of evenementen).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die is verkregen via onze website of de apparaten die u gebruikt. Dit kan de volgende gegevens omvatten:

  • informatie uit cookies, web beacons of het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u voor of na de onze bezocht. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina's van onze website u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser dat u gebruikt, de hoeveelheid tijd die u doorbrengt met surfen en uw besturingssysteem. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in ons cookiebeleid;

Daarnaast kunnen wij openbaar beschikbare informatie verzamelen om de gegevens die wij eerder hebben verzameld te verifiëren en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

3. Waarom verzamelen wij deze informatie en op welke rechtsgrondslag?

Wij verzamelen de bovenstaande informatie om uw behoeften beter te begrijpen en u een betere dienstverlening te kunnen bieden, onder meer voor de volgende doeleinden

4. Hoe gebruiken en delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met :

  • vennootschappen die tot dezelfde groep behoren en/of dochterondernemingen;

Wij kunnen uw persoonsgegevens, op basis van ons rechtmatig belang, ook delen met derden die ons bijstaan bij de levering van onze producten en diensten. Voorbeelden van activiteiten van derden zijn webserverhosting, gegevensanalyse, het verlenen van marketingondersteuning en klantenservice. Deze ondernemingen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten. Zij mogen uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken om ons beleid uit te voeren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen of in het belang van de veiligheid, het algemeen belang of de rechtshandhaving in alle landen waar wij entiteiten of dochterondernemingen hebben. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ingaan op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, een regelgevende instantie of een overheidsinstantie. Wij kunnen ook gegevens bekendmaken in verband met bestaande of potentiële rechtszaken of ter bescherming van ons eigendom, onze veiligheid, ons personeel of andere rechten of belangen.

In geval van verkoop aan of fusie van de activiteiten van Bedimo S.A. of een van haar dochterondernemingen met een andere onderneming, zullen uw gegevens worden meegedeeld aan de adviseur van de potentiële overnemer en zullen ze worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars van de onderneming. In dat geval zullen wij passende maatregelen nemen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter onderworpen aan dit beleid.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Rechten van de betrokkene

De wetgeving inzake gegevensbescherming kent de betrokkene verschillende rechten toe met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zodat de betrokkene voldoende controle kan blijven uitoefenen over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

U hebt het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien en een kopie ervan te krijgen. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht ons te verzoeken achterhaalde, onjuiste of onvolledige informatie die wij over u hebben, te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan een voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om die gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Wij kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen om er zeker van te zijn dat uw verzoek legitiem is en dat wij antwoorden aan de persoon die gemachtigd is om ons een van de bovenstaande verzoeken te sturen en om de informatie te verkrijgen.

Wij wijzen u erop dat wij in bepaalde bij wet bepaalde omstandigheden de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of niet aan uw verzoek kunnen voldoen wanneer wij daartoe gerechtigd zijn op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via j.lemaire@bedimo.com.

Beveiliging

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden kunnen gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de privacy normen en praktijken van deze derden. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites leest en begrijpt voordat u hun cookies accepteert en op hun websites surft, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.

7. Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

Rechten op de website en de inhoud - toegestaan gebruik

Onze website en de inhoud die erop beschikbaar wordt gesteld (bijv. tekst, afbeeldingen, films, gegevens, software, handelsmerken en handelsnamen, en andere informatie) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die eigendom zijn van ons [, onze gelieerde ondernemingen (moedermaatschappij, zusterondernemingen of dochtermaatschappijen) en/of onze licentiegevers].

Bezoekers van deze website wordt een gebruiksrecht verleend om de website en de inhoud ervan voor eigen gebruik te bekijken. Dit gebruiksrecht is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar en wij behouden ons het recht voor om het op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken. Elk ander gebruik van de Inhoud en van elk ander element van de Website (bv. reproductie, wijziging, publicatie of andere verspreiding) is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons en/of onze licentiegevers.

Verboden gebruik van de website en de inhoud

U stemt ermee in de website en de inhoud niet te gebruiken (1) op illegale wijze en/of voor illegale doeleinden, (2) op een wijze die de website beschadigt, wijzigt, onderbreekt, stopt of minder effectief maakt, (3) voor het verzenden of plaatsen van computervirussen of beledigende, obscene of bedreigende inhoud, of anderszins niet in overeenstemming met de bedoeling van de website op een wijze die leidt tot een schending van de rechten van een derde of onze rechten, zoals het recht op privacy, gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten, (5) voor het weergeven en verzenden van reclame- of advertentieboodschappen zonder onze voorafgaande toestemming en voor zover de ontvanger daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Verantwoordelijkheid

Wij ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij zelf op onze website publiceren zo volledig, correct en actueel mogelijk is, maar wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij van fouten is. De informatie is niet gericht tot specifieke personen of organisaties en is daarom niet noodzakelijk volledig, relevant en accuraat.

De informatie kan niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (hiervoor moet altijd een deskundige worden geraadpleegd). De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website en de informatie die zich daarop bevindt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie die op onze website is gepubliceerd.

Wij trachten technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen zich bij het gebruik van de website fouten voordoen die de beschikbaarheid en de werking ervan kunnen beïnvloeden. De website en de daarop gepubliceerde inhoud worden "in de huidige staat " aangeboden en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van onze website of de inhoud daarvan.

De webpagina's kunnen links bevatten naar externe websites waarover wij geen controle hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die gebruikers op de website kunnen plaatsen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op onze website, dit beleid en alle daarmee verband houdende geschillen. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

9. Wijzigingen in dit beleid

Bedimo S.A. kan dit beleid op elk moment wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het de manier weergeeft waarop wij uw persoonsgegevens op een bepaald moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit beleid zal op dezelfde webpagina worden geplaatst en van kracht worden bij de bekendmaking ervan. Raadpleeg deze webpagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u altijd weet welk soort informatie wij verzamelen en verwerken, hoe uw gegevens worden gebruikt en in welke omstandigheden, en wanneer wij uw gegevens met derden delen.

Februari 2021 versie.